ZIEHL-ABEGG KFT.

Szövegdoboz: Adatvédelmi tájékoztató a ZIEHL-ABEGG karrierportál rendszerével összefüggésben kezelt személyes adatokról

 

 

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg az adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

A ZIEHL-ABEGG Kft karrierportált üzemeltet. A portál üzemeltetéséhez külső közreműködőt – adatfeldolgozót – nem vesz igénybe. A toborzási tevékenység körében keletkezett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően tárolja és kezeli.

 

Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve:           ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft.

Székhelyének címe:           8700 Marcali, Ziehl-Abegg utca 1-2.

Telefon:                                 +36 85 509 100

E-mail:                                   adatvedelem@ziehl-abegg.hu

 

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A meghirdetett és a vállalatnál megnyíló szabad pozíciók betöltésére beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása, munkaerő-toborzás és –kiválasztása céljából.

Tárolt adatok körébe tartoznak a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatok, melyeket vállalatunk, mint személyes adatot kezel.

A kezelt személyes adatok: Név, E-mail cím, önéletrajz adatai: Születési dátum, nem, lakcím, telefonszám, anyanyelv, végzettség, szakmai ismeret, előző munkahelyek, jogosítvány, hobbi, illetve fizetési igény.


Az adatkezelés jogszabályi háttere:

A személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján és abban rögzítettek szerint kerül sor.

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelent tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

 

Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben felsorolt személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor legfeljebb a beékezéstől számított 1 évig tároljuk. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat a ZIEHL-ABEGG Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

A ZIEHL-ABEGG Kft. a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatokat és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

 

Adatbiztonság:

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a ZIEHL-ABEGG Kft. kiemelten gondoskodik.

Az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisítés ellen.

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei:

Az érintett jelentkező kérelmezheti:

a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

 Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az ZIEHL-ABEGG Kft. adatvédelmi felelőséhez lehet fordulni, a megadott elektronikus elérhetőségen: adatvedelem@ziehl-abegg.hu

 

Bírósági jogérvényesítés:

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:

{ } Hozzájárulok a pályázati anyagomban közölt személyes adataim kezeléséhez, tárolásához a pályázati anyagom beérkezésétől számított 1 évig a fenti adattájékoztatóban foglaltak szerint.