ZIEHL-ABEGG KFT.

Szövegdoboz: Adatkezelési tájékoztató a ZIEHL-ABEGG karrierportál rendszerével összefüggésben kezelt személyes adatokról

 

 

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk jelentkezési lapját vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg az adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

A ZIEHL-ABEGG Kft karrierportált üzemeltet. A portál üzemeltetéséhez külső közreműködőt – adatfeldolgozót – nem vesz igénybe. A toborzási tevékenység körében keletkezett adatokat az  EU 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban : GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően tárolja és kezeli.

 

Az adatkezelő képviselőjének adatai:

Az adatkezelő neve: ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft.

Az adatkezelő rövidített neve: ZIEHL-ABEGG Kft.

Székhelyének címe: 8700 Marcali, Ziehl-Abegg utca 1-2.

Telefon: +36 85 509 100

Képviselők neve: Szijártó Ferenc, Sárdi Sándor

 

Az adatvédelmi ügyintéző neve és elérhetőségei:

Az adatvédelmi ügyintéző neve:  Nyers Edina

E-mail: adatvedelem@ziehl-abegg.hu

Székhelyének címe: 8700 Marcali, Ziehl-Abegg utca 1-2.

Telefon: +36 85 509 100

 

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A ZIEHL-ABEGG Kft. középfokú szakképzési programot hirdetett, melyben az iskolarendszerű szakképesítésben tanulók egy külső gyakorlati képzőhelyen teljesítik kötelező szakmai gyakorlatukat. Az iskolarendszerű, középfokú szakképzésben tanuló hallgatók a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhetnek a vállalatnál gyakorolt valamely szakma duális képzésére. Az adatkezelés célja a meghirdetett képzésre beérkezett jelentkezések és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása, munkaerő-toborzás és –kiválasztása céljából.


Tárolt adatok körébe tartoznak a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatok, melyeket vállalatunk, mint személyes adatot kezel.

A kezelt személyes adatok: Név, E-mail cím, Önéletrajz adatai: Születési dátum, Nem, Lakcím, Telefonszám, Anyanyelv, Oktatási intézmény neve, Szakirány.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A jelentkező önkéntes hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

Tekintettel arra, hogy a duális középfokú szakképzés címzettjei kiskorú személyek is lehetnek, ezért a jelentkezés során a feltüntetett adatok megismeréséhez és kezeléséhez az érintett tanuló törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Erre vonatkozó hozzájárulás a pályázatok/jelentkezések beérkezése után kerül kipostázásra.

 

Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben felsorolt személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor legfeljebb a beékezéstől számított 1 évig tároljuk. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat a ZIEHL-ABEGG Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

A ZIEHL-ABEGG Kft. a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatokat és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

 

Adatbiztonság:

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a ZIEHL-ABEGG Kft. kiemelten gondoskodik.

Az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisítés ellen.

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei:

Az érintett jelentkezőnek joga van:

a)    tájékoztatáshoz személyes adatainak kezeléséről,

b)    hozzáférni a ZIEHL-ABEGG Kft.-nél kezelt személyes adataihoz

c)    személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozást, elfeledtetését kérni meghatározott feltételek esetén

d)    az adatkezelési hozzájárulást bármikor ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

e)    adathordozhatósághoz megfelelő feltételek esetén

 


A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az ZIEHL-ABEGG Kft. adatvédelmi ügyintézőjéhez lehet fordulni, a megadott elektronikus elérhetőségen:
adatvedelem@ziehl-abegg.hu

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Amennyiben nem járul hozzá a jelentkező az adatai kezeléséhez, nem tud a meghirdetett állásra jelentkezni, a ZIEHL-ABEGG Kft nem tudja értesíteni az általa 1 éven belül meghirdetett és a jelentkező számára releváns álláslehetőségekről.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT:

{ } Hozzájárulok a pályázati anyagomban közölt személyes adataim kezeléséhez, tárolásához a pályázati anyagom beérkezésétől számított 1 évig a fenti adattájékoztatóban foglaltak szerint.